10/04/2015

การยื่นแบบภาษีต่างๆ


1). ภ.ง.ด.1, 3, 53 (ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย)
ยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

2). ภ.พ.30 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

3). ภ.ง.ด.50 ( ใช้สำหรับเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ) ยื่นภายใน 150 วัน นับจากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

4). ภ.ง.ด.51 ( ใช้สำหรับเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ) ยื่นภายใน 2 เดือน นับจากวันสุดท้ายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี

5). ภ.ง.ด.90 ,91 (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
ยื่นภายในสิ้นเดือนมีนาคม ของปีถัดจากปีภาษี

6). ภ.ง.ด.1ก
ยื่นภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของปีถัดไป


No comments:

Post a Comment